ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, серед іншого, має містити наступні умови:

 • інформацію про сторін договору та їх місцезнаходження (місце проживання);
 • інформацію про торговельну марку, виключні майнові права щодо якої передаються (номер та дата свідоцтва);
 • обсяг прав, що передається щодо торговельної марки (перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача прав);
 • строки і порядок передачі торговельної марки;
 • розмір винагороди за передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку та порядок розрахунків.

Звертаємо Вашу увагу, що виключні майнові права інтелектуальної власності на ТМ можуть бути передані тільки в межах строку дії свідоцтва на цю ТМ.

Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ТМ підлягає обов'язковій державній реєстрації, яка проводиться Укрпатентом на підставі поданого однією зі сторін договору чи її представником пакету документів, який складається з:

 • заяви про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей в 1 примірнику;
 • договору або нотаріально засвідченого витягу з договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ТМ в 3 примірниках;
 • документа про сплату збору за опублікування відомостей в 1 примірнику;
 • довіреності (якщо документи подає представник сторони договору) в 1 примірнику.

Збір за опублікування відомостей про передачу права власності на торговельну марку становить 2 400,00 гривень.

Якщо у Вас виникає питання, подавати до Укрпатенту договір цілком чи витяг з договору, відповідаємо. Це залежить виключно від того, наскільки Ви та інша сторона за договором готові і маєте правомочність розкривати його умови третім особам, в тому числі Укрпатенту. Найчастіше клієнтами приймається рішення про подання витягу з договору через небажання розкривати фінансові аспекти такого договору.

 

Якщо Ви подаєте витяг, то він обов'язково має містити наступну інформацію:

 • інформацію про сторін договору та їх місцезнаходження (місце проживання);
 • інформацію про предмет договору;
 • номер свідоцтва;
 • перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача виключних майнових прав інтелектуальної власності.

На основі перелічених вище документів Укрпатент протягом 2 місяців від дати їх надходження приймає рішення про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

За результатами процедури на адресу для листування, вказану в заяві про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей, Укрпатент надсилає 2 примірники договору або 2 примірники витягу з договору, щодо якого опубліковано та внесено до реєстру (реєстру договорів) відомості та 1 примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей.
 

Нове свідоцтво не видається за виключенням випадків, коли виключні майнові права інтелектуальної власності передаються частково (наприклад, щодо окремих товарів чи послуг в межах одного класу МКТП або щодо не всіх перелічених у свідоцтві класів).


Замовити розробку договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ТМ.ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання торговельної марки (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням положень законодавства.

 

Ліцензійний договір, серед іншого, має містити наступні умови:

 • інформацію про сторін договору та їх місцезнаходження (місце проживання);
 • інформацію про торговельну марку, право на використання якої надається;
 • вид ліцензії;
 • інформацію про способи використання торговельної марки;
 • інформацію про територію використання торговельної марки;
 • інформацію про строк, протягом якого дозволено використання торговельної марки;
 • умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови;
 • інформацію про розмір, порядок і строк виплати винагороди за використання торговельної марки.

 

Вид ліцензії.

Виділяють наступні види ліцензій:

 • виключна ліцензія;
 • одинична ліцензія;
 • невиключна ліцензія.

 

Якщо Ви - власник свідоцтва на торговельну марку, для Вас, звісно, більш вигідна невиключна ліцензія, якщо ж Ви - особа, яка хоче одержати ліцензію на використання чиєїсь торговельної марки, Вам більш вигідна виключна ліцензія. Проте, звісно, підбір виду ліцензії - справа доволі індивідуальна.

Якщо Ви в ліцензійному договорі не визначили вид ліцензії, вважається, що надається невиключна ліцензія.

 

Інформація про способи використання торговельної марки.

Має включати відомості про перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється ліцензія, а також відомості про те, яким саме чином ліцензіат має право використовувати Вашу торговельну марку.

Використанням торговельної марки визнається:

 • нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
 • застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
 • застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

 

Може бути надане право на використання Вашої ТМ всіма переліченими вище способами або ж конкретним вичерпним переліком способів.

 

Інформація про територію використання торговельної марки.

Оскільки торговельна марка характеризується так званим територіальним принципом дії, тобто має правову охорону тільки на території, для якої зареєстрована, Ви як власник свідоцтва на ТМ можете надати право ліцензіату використовувати її на території дії свідоцтва, тобто на всій території України, а можете обмежити таке використання певною територією, наприклад, Житомирською областю або Подільським районом міста Києва. Цей пункт має особливе значення в частині умови про неконкуренцію ліцензіата з власником свідоцтва, який видає ліцензію, і особливо часто застосовується в договорах франчайзингу.

Якщо в ліцензійному договорі відсутня умова щодо території, на яку поширюються надані права на використання торговельної марки, дія ліцензії поширюється на територію України.
 

 Інформація про строк, протягом якого дозволено використання торговельної марки.

Строк дії ліцензії визначається за домовленістю сторін ліцензійного договору, однак, маєте пам'ятати, що він не може перевищувати строку чинності майнових прав на торговельну марку, тобто якщо свідоцтво на ТМ дійсне до 30.11.2021 року, ліцензія не може бути видана до 31.12.2021 року.

Якщо в ліцензійному договорі не визначено строк дії ліцензії, вважається, що вона видана на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на торговельну марку, але не більше ніж на 5 років.

 

Інформація про розмір, порядок і строк виплати винагороди за використання торговельної марки.

Існують наступні види винагороди за використання ТМ:

 • паушальний платіж - одноразовий платіж, який виплачується ліцензіару за надання ним ліцензії;
 • роялті - періодичні платежі, які сплачуються у конкретно визначений, повторюваний через певний період строк, або залежно, наприклад, від обсягів виробництва чи реалізації продукції;
 • комбіновані платежі, які можуть включати, наприклад, одноразовий платіж у чітко визначеній сумі, який сплачується після підписання договору, і періодичні платежі залежно від характеристик виробництва/реалізації.

 

Ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації, однак, така може здійснюватися за ініціативою сторони (сторін) договору.

 

Пакет документів, який може подаватися однією зі сторін або її представником до Укрпатенту, має містити наступні документи:

 • заяву про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей - 1 примірник;
 • договір або нотаріально засвідчений витяг з ліцензійного договору - 3 примірники;
 • документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1 примірник;
 • довіреність (якщо документи подає представник сторони договору) - 1 примірник.

 

Якщо Ви подаєте витяг з договору, то він обов'язково має містити наступну інформацію:

 • інформацію про сторін договору та їх місцезнаходження (місце проживання);
 • інформацію про предмет договору;
 • номер свідоцтва;
 • перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється право на використання торговельної марки;
 • обсяг прав, що передаються;
 • вид ліцензії;
 • строк дії ліцензійного договору;
 • територія дії ліцензійного договору;
 • умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

 

Збір за опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання ТМ становить 2 400,00 гривень.

 

На основі перелічених вище документів Укрпатент протягом 2 місяців від дати їх надходження приймає рішення про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей про видачу ліцензії на використання торговельної марки.

За результатами процедури на адресу для листування, вказану в заяві про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей, Укрпатент надсилає 2 примірники договору або 2 примірники витягу з договору, щодо якого опубліковано та внесено до реєстру (реєстру договорів) відомості та 1 примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей.

 

Замовити розробку ліцензійного договору.  01

  Виключ­на ліцензія

  видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері (простими словами на прикладі: Ви надаєте третій особі виключну ліцензію на використання Вашої ТМ для виробництва кавових напоїв з молоком (одна з позицій 30 класу МКТП, Ваша ТМ зареєстрована для всіх позицій 30 класу), зважаючи на суть виключної ліцензії, Ви, видавши таку ліцензію, самі не зможете використовувати Вашу ТМ для виробництва кавових напоїв з молоком і не зможете видати ще одну таку ліцензію для виробництва кавових напоїв з молоком).
  02

  Одинична ліцензія

  видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері (простими словами на прикладі: Ви надаєте третій особі одиничну ліцензію на використання Вашої ТМ для виробництва кавових напоїв з молоком (одна з позицій 30 класу МКТП, Ваша ТМ зареєстрована для всіх позицій 30 класу), зважаючи на суть одиничної ліцензії, Ви, видавши таку ліцензію, самі зможете використовувати Вашу ТМ для виробництва кавових напоїв з молоком, але не зможете видати ще одну таку ліцензію для виробництва кавових напоїв з молоком).
  03

  Невиключна ліцензія

  не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері (простими словами на прикладі: Ви надаєте третій особі невиключну ліцензію на використання Вашої ТМ для виробництва кавових напоїв з молоком (одна з позицій 30 класу МКТП, Ваша ТМ зареєстрована для всіх позицій 30 класу), зважаючи на суть невиключної ліцензії, Ви, видавши таку ліцензію, самі зможете використовувати Вашу ТМ для виробництва кавових напоїв з молоком і зможете видати ще безліч таких ліцензій для виробництва кавових напоїв з молоком).

  Інші послуги

  Безкоштовна консультація

  Щоб отримати безкоштовну консультацію з Вашого питання, зателефонуйте, будь ласка, нам за номером телефону +38 (096) 769-55-91 або залиште свої контакти, і ми зв'яжемося з Вами найближчним часом.